PRIVACYSTATEMENT


Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Bij Zoomt vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

 

De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Zoomt omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven of werkende flexkrachten), websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers), eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers, interne flexkrachten en werknemers.

 

 

Artikel 2: Website

 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website.

 

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

 


Artikel 3: Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

 

Zoomt B.V. (KvK-nummer: 87584956) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Zoomt B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. Zoomt B.V. (hierna: ´Zoomt´ of ´wij´) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

 

Zoomt is te allen tijde gerechtigd aan de Inlener een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Arbeidskracht door een andere Arbeidskracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Zoomt, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Inlener zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De Inlener zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.

 

Het staat Zoomt vrij om de Arbeidskracht zonder toestemming van de Inlener aan een of meerdere andere inleners ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere Inlener(s) werkzaamheden te verrichten.

 

 

Artikel 4: Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten?

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

 

Inschrijven:

 

Op het moment dat jij je bij Zoomt inschrijft via onze website, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 

 • Naam
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto of video zien.)
 • Accountinformatie: dienstverbanden, functie, regio’s, sollicitaties, datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging

 

Aan de slag:

 

Op het moment dat je via Zoomt gaat werken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Talen
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Kopieën van certificaten en diploma´s
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids-, plaatsings- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, persoonlijke werkaantekeningen van recruiters
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie

 


Artikel 5: Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze taken als uitzendbureau uit te kunnen voeren. Denk daarbij aan: uitzenden, detacheren, bemiddelen, payrollen en werving & selectie. Ook kunnen wij gegevens verwerken om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, Zoomt verwerkt je persoonsgegevens om:

 

 • Je relevante jobs te kunnen aanbieden
 • Je te kunnen bemiddelen naar werk
 • Jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen
 • Jouw geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken
 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat nodig is)
 • Een werknemer-werkgeverrelatie met je aan te gaan
 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiële werkgever
 • Je te kunnen inzetten en inplannen bij een werkgever
 • Overeenkomsten met je te sluiten en deze uit te kunnen voeren
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je opleidingen, trainingen en tests aan te bieden
 • Je te kunnen benaderen via telefoon, mail of post over werkgerelateerde zaken, relevante vacatures, nieuws, events, (gepersonaliseerde) aanbiedingen.
 • Je per post aanbiedingen van Zoomt toe te kunnen sturen die voor jou interessant zijn en kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling op persoonlijk en maatschappelijk vlak.
 • Te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt
 • Relevante personeels-, financiële, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te kunnen houden
 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid

 

 

Artikel 6: Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

 

Zoomt mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken, omdat:

 

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je via ons aan het werk gaat
 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zijn als werkgever bijvoorbeeld verplicht om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

 

 

Artikel 7: Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

 

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

 

 

Artikel 8: Welke persoonsgegevens verwerken wij van eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers, interne uitzendkrachten en werknemers?

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

 

Op het moment dat je bij ons solliciteert, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en BTW-nummer (als van toepassing)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • Kopieën van diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als je dat niet deelt)
 • Correspondentie over je sollicitatie

 

Op het moment dat je bij Zoomt gaat werken, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 

 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort, verblijfsvergunning of werkvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Kopie bankpas
 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Inloggegevens
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)
 • Arbeids- en salarisafspraken, reiskostenvergoeding, toeslagen, bonussen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verlof, ziekte, verzuim, uitkeringssituatie, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, financiële - en verzuimadministratie

 

 

Artikel 9: Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

 

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer - een kopie legitimatiebewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat je uit dienst bent. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in ons bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

 

 

Artikel 10: Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?

 

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, jouw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens.

 

 

Artikel 11: Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

 

Zoomt deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals arbodiensten).

 

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de derde partij.

 

 

Artikel 12: Welke rechten heb je?

 

Je hebt het recht om:

 

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

 

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.Artikel 13: Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

 

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

 

 

Artikel 14: Contact opnemen?

 

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

 

 • Telefoonnummer: +31(0)681143005
 • E-mailadres: info@zoomt.nl
 • Adres: Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, Nederland