DISCLAIMER


Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Zoomt B.V. (KVK nummer: 87584956), hierna te noemen Zoomt, verleent u hierbij toegang tot zoomt.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Zoomt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

 

Artikel 2: Beperkte aansprakelijkheid

 

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Zoomt niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. One spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten, afbeeldingen en andere materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zoomt.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen en tarieven op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zoomt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Artikel 3: Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zoomt.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zoomt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Artikel 4: Toepasselijk recht

 

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Zoomt in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.